ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG TRẺ NON THÁNG, NHẸ CÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KANGAROO TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 01/2017 – 10/2017
[ Cập nhật vào ngày (20/07/2018) ]
Nghiên Cứu Khoa Học
Nghiên Cứu Khoa Học

Mục tiêu: 1. Xác định tỉ lệ thực hiện phương pháp chăm sóc Kangaroo ở trẻ non tháng, nhẹ cân tại khoa Sơ Sinh bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ 01/2017 – 10/2017 2. Đánh giá kết quả chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ non tháng, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ 01/2017 – 10/2017.


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG TRẺ NON THÁNG, NHẸ CÂN BẰNG

PHƯƠNG PHÁP KANGAROO TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

NĂM 01/2017 – 10/2017

Nguyễn Hồng Như Phượng

TÓM TẮT

Mục tiêu:

1. Xác định tỉ lệ thực hiện phương pháp chăm sóc Kangaroo ở trẻ non tháng, nhẹ cân tại khoa Sơ Sinh bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ 01/2017 – 10/2017

2. Đánh giá kết quả chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ non tháng, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ 01/2017 – 10/2017.

Kết quả:

1. Số ngày thực hành Kangaroo:

Theo thời gian thực hành Kangaroo trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi 1-4 ngày 2%; 5-9 ngày 40%; 10-14 ngày 19 %; > 14 ngày 38,2% khác biệt rất lớn so với nghiên cứu của Châu Duy Khánh lần lượt 1-4 ngày 0%, 4- 9 ngày 6,7%, 10-14 ngày 25,8%; > 14 ngày 67,5% [11]. Điều này có thể lý giải do thời gian thực hành Kangaroo của nhóm nghiên cứu trên là 24/24 giờ nên đáp ứng của trẻ tốt hơn và rút ngắn được thời gian điều trị và do bệnh viện chúng tôi tiếp nhận ngay từ đầu các bé có cân nặng ≥ 1800 gr sanh thường chúng tôi cho bé xuất viện sớm nên thời gan thực hiện Kangaroo 1-4 ngày 2%, trong khi nghiên cứu Châu Duy Khánh 0%.

2. Đặc điểm người thực hành Kangaroo:

Người tham gia thực hành Kangaroo cho trẻ chủ yếu là bà mẹ cùng bố (58,2%), kế đến lần lượt là mẹ + bố và người thân (23,6%); mẹ + người thân (18,2%); chỉ có mẹ (0,5%). Mẹ có vai trò rất to lớn trong việc chăm sóc và nuôi trẻ so với nghiên cứu Châu Duy Khánh mẹ là người chăm sóc chủ yếu chiếm 58,3%, kế đó mẹ và người khác 22,5%, mẹ + bố 18,3% , như vậy cho thấy được phụ nữ được tôn trọng được sự giúp đỡ hết mình của bố ( 58,2%), người thân ( 23,6%), thời gian ấp kangaroo là nhiều giờ và nhiều ngày cho đến khi trẻ tăng cân tốt, các bệnh lý lâm sàng lui đi vẫn thực hành Kangaroo duy trì tại nhà vì trẻ sơ sinh non tháng rất dễ có cơn ngưng thở gây suy hô hấp cũng như dễ hạ thân nhiệt nên rất cần sự hỗ trợ từ phía người nhà, bà mẹ cũng phải nghỉ ngơi hợp lý để không ảnh hưởng đến lượng sữa cho con.

3.Số giờ thực hành Kangaroo mỗi ngày

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi số giờ thực hiện Kangaroo trong ngày nhiều nhất 23 giờ ( chỉ tách bé khi bé đi vệ sinh, lau bé, mẹ đi vệ sinh cá nhân, ăn uống), ít nhất 08 giờ đa phần các bé có cân nặng > 2000 gr tuổi thai > 36 tuần. So với nghiên cứu Châu Duy Khánh thời gian áp của chúng tôi cao hơn nhiều có thể do người nhà hiểu được tầm quan trọng của phương pháp này, chúng tôi triển khai đồng loạt, ngoài ra phòng chúng tôi trang bị máy điều hòa chỉnh nhiệt độ thích hợp tránh đổ mồ hôi của người ấp làm cho phương pháp có hiệu quả hơn đó cũng là nguyên nhân bé không hợp tác.

Kết luận:

Thực hành Kangaroo cho trẻ non tháng, nhẹ cân là một phương pháp vô cùng hiệu quả:

+ Giúp trẻ đáp ứng điều trị tốt hơn, làm giảm thiểu tử vong cho trẻ đẻ non.

+ Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ.

+ Ổn định thân nhiệt, nhịp thở, các triệu chứng tiêu hóa.

+ Tăng tình cảm mẹ con.

+ Có thể thực hiện rộng rãi cho tất cả các em bé sinh non thường qui vì không tốn kém, dễ thực hiện. Góp phần tiết kiệm tiền bạc cho cá nhân, gia đình, xã hội.


ABSTRACT

Objective:

   1. Determine the rate of Kangaroo care in preterm and low birth weight babies at the Newborn Obstetrics Hospital in Can Tho City 01/2017 - 10/2017
 2. Assessment of care and nursing of preterm and low birth weight babies by Kangaroo method at Neonatal Department of Obstetric Hospital of Can Tho City 01/2017 - 10/2017.

Results:

1.Number of practice days Kangaroo:
According to the Kangaroo practice time in our study group 1-4 days 2%; 5-9 days 40%; 10-14 days 19%; > 14 days 38.2% very different from the study of Chau Duy Khanh 1-4 days 0%, 4-9 days 6.7%, 10-14 days 25.8%; > 14 days 67.5% [11]. This can be explained by the Kangaroo practice of the team is 24/24 hours should better children's response and shorten the treatment time and hospital we receive from the beginning of the baby weighing ≥ 1800 gr we usually give baby discharge early so the Kangaroo hepatic 1-4 days 2%, while study Chau Duy Khanh 0%.
2.Characteristics of Kangaroo Practitioner:
  Participants in Kangaroo practice were mostly mothers and fathers (58.2%), followed by mothers + parents and relatives (23.6%); mothers + relatives (18.2%); only mother (0.5%). Mum has a very important role in caring for and caring for children compared to the study. Chau Duy Khanh mother is the main caregiver accounted for 58.3%, followed by mother and other people 22.5%, mother + father 18, 3%, thus showing that women are respected with dad's help (58.2%), The duration of kangaroo incubation is several hours and several days until the baby is gaining weight. Clinical pathology retreats are still practiced at home as early preterm neonates are very easy Apnea causes respiratory depression as well as hypothermia should need help from family members, mothers also have to rest properly to not affect the amount of milk for children.
3.Hours of practice Kangaroo:
  According to our research results, Kangaroo has a maximum of 23 hours per day (only when the baby is going to the toilet, the baby is bathing, the mother goes to the toilet, eating), at least 08 hours Infants weighing> 2000 g for gestational age> 36 weeks. Compared with our study, our pressure time is much higher because our family understand the importance of this method, we deployed in bulk, in addition our room equipped with air conditioning regulators The proper way to avoid sweating of the hamlet makes the method more effective which also causes the baby not to cooperate.
Conclusion:
  Practicing Kangaroo for preterm, low birth weight babies is a very effective method:
  + Helps children better treatment, reducing death for premature infants.
  +Support for breastfeeding.
  +Stomatological stability, respiration, digestive symptoms.
  +Increased emotional mother and child
 + It can be widely used for all preterm infants because it is inexpensive, easy to implement. Contribute to save money for individuals, families, society
P.CTXH Theo P.KHTH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Quản lý chất lượng
 • Thông Tin Dược
 • Lịch Tuần
 • Quản lý chất lượng
 • Thông Tin Dược
 • Lịch Tuần