ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SUẤT ĂN DINH DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SUẤT ĂN DINH DƯỠNG CỦA KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017
[ Cập nhật vào ngày (24/07/2018) ]
Nghiên Cứu Khoa Học
Nghiên Cứu Khoa Học

Đề tài được nghiên cứu trên 384 khách hàng sử dụng suất ăn dinh dưỡng tại Khoa Dinh Dưỡng – Tiết Chế, Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát sự hài lòng và các yếu tố liên quan đến chế độ dinh dưỡng của Khoa Dinh Dưỡng – Tiết Chế, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của Sản phụ về chế độ dinh dưỡng của khoa Dinh Dưỡng – Tiết Chế, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.


KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SUẤT ĂN DINH DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SUẤT ĂN DINH DƯỠNG CỦA KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017

Tóm tắt

Đề tài được nghiên cứu trên 384 khách hàng sử dụng suất ăn dinh dưỡng tại Khoa Dinh Dưỡng – Tiết Chế, Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát sự hài lòng và các yếu tố liên quan đến chế độ dinh dưỡng của Khoa Dinh Dưỡng – Tiết Chế, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của Sản phụ về chế độ dinh dưỡng của khoa Dinh Dưỡng – Tiết Chế, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Phương pháp nghiên cứu thực hiện trong đề tài là phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang cùng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Các biến số danh định (định tính) sẽ được biểu diễn theo tần suất, tỷ lệ phần trăm, mối liên quan sẽ kiểm định bằng chi-square test; giá trị p < 0,05 được xem là sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa 2 biến định danh. Các biến số định lượng sẽ được biểu diễn theo trung bình và độ lệch chuẩn.

Kết quả của nghiên cứu thu được mức độ hài lòng về các yếu tố trong nghiên cứu chiếm tỉ lệ rất cao (đều trên 90%). Sau khi phân tích đa biến chúng tôi nhận thấy có 3 yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng về suất ăn dinh dưỡng là sự thuận lợi khi cung cấp suất ăn, thái độ nội dung tư vấn, trang phục của nhân viên tư vấn với p < 0,05.

Abstract

We used data from 384 customers at the Nutrition and Dietetics department - Can Tho Gynecology and Obstetrics Hospital. The purpose of the research was to examine the satisfaction and nutritional factors of the Nutrition and Dietetics department - Can Tho Gynecology and Obstetrics Hospital and find some factors that effect to the customers’s satisfaction

We used the descriptive cross-sectional study and the random sampling method in this research. Nominal (qualitative) variables will be expressed in terms of frequency, percentage, relevance, and chi-square test; p <0.05 was considered statistically significant difference between the two variables. Quantitative variables will be expressed in terms of mean and standard deviation.

The results of the study showed that satisfaction with the factors in the study was very high (over 90%). After the multivariate analysis, we found that three factors related to nutritional satisfaction were the convenience of providing food, attitudes of counseling content, attire of counselors with p <0.05.
P.CTXH Theo P.KHTH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần