ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017
[ Cập nhật vào ngày (24/07/2018) ]
Nghiên Cứu Khoa Học
Nghiên Cứu Khoa Học

Mở đầu: Sự hài lòng có thể được xem như sự kết hợp nhiều yếu tố cảm tính có liên quan đến cách cư xử trong công việc. Khi viên chức nhận thức được giá trị của họ trong công việc, họ sẽ có thái độ tích cực đối với công việc và đạt được sự hài lòng. Khi đạt được sự hài lòng trong công việc sẽ tạo động lực cho viên chức và nâng cao hiệu quả làm việc.


KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017

Nguyễn Hữu Dự, Phan Khắc Hiển, Huỳnh Thị Xuân Trinh, Lư Lê Kim Ngọc

TÓM TẮT

Mở đầu: Sự hài lòng có thể được xem như sự kết hợp nhiều yếu tố cảm tính có liên quan đến cách cư xử trong công việc. Khi viên chức nhận thức được giá trị của họ trong công việc, họ sẽ có thái độ tích cực đối với công việc và đạt được sự hài lòng. Khi đạt được sự hài lòng trong công việc sẽ tạo động lực cho viên chức và nâng cao hiệu quả làm việc.

Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm mô tả sự hài lòng của nhân viên y tế và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, đồng thời xây dựng mô hình các yếu tố tương quan đến sự hài lòng của nhân viên y tế.

Kết quả: A survey of 350 staff members of the Obstetric Hospital of Can Tho City found that the satisfaction rate of staff was very high, up to 4.31 / 5. There was a correlation between overall satisfaction of employees with seniority (χ2 = 12.52, p = 0.02) and multitasking (χ2 = 10.91, p = 0.04). ).

Kết luận: Nhìn chung, sự hài lòng trong viên chức Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ là khá cao, đặc biệt là đối với các yếu tố như thu nhập, phụ cấp, lương thưởng và lãnh đạo bệnh viện. Tuy nhiên các viên chức trẻ và viên chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc thường ít hài lòng hơn so với các nhóm viên chức có thâm niên lâu hơn và kiêm nhiệm ít công việc hơn.

SATISFACTION SURVEY OF EMPLOYEES OF CAN THO OBSTETRICS AND GYNECOLOGY HOSPITAL IN 201 7

Nguy e n H u u D u , Tr i nh Th i B i ch Li e n , Phan Khac Hien , Hu y nh Th i Xu a n Trinh, L u L e Kim Ng o c

ABSTRACT

Background: Satisfaction can be seen as a combination of emotional factors related to behaviors at work. When employees are valued on their job, they will have a positive attitude towards work and achieve satisfaction. Satisfaction will motivate employees and improve working efficiency.

Objectives: The research topic was to describe the satisfaction of health workers and related factors at the Obstetrics and Gynecology Hospital in Can Tho City, and to modelize factors related to staff satisfaction.

Results: There is a relationship between satisfaction and working room with the gender of employees while female employees easily satisfied than men (χ2 = 6.04, p <0.05); between the occupational status with working equipments, while nursing, technicians, midwives group have the highest satisfaction compared to other groups (χ2 = 12.6, p <0.05); between occupation and the learning opportunities while nursing, technicians, midwives group have the highest satisfaction compared to other groups (F = 10.0, p <0.05); between seniority and facilities status while group with low seniority less satisfied with the state of the equipment (χ2 = 11.0, p <0.05); between age groups and the salary policy while employees have higher age were more happy with their salary policy (χ2 = 14.9; p <0.05).

Conclusion: Overall, the satisfaction of the staff of the Obstetric Hospital of Can Tho is rather high, especially for such factors as income, allowances, salary and hospital leadership. However, young employees and employees who work more often are less likely to be satisfied than older, less senior staff members or employees that take less multitaking work.
P.CTXH Theo P.KHTH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần