ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
[ Cập nhật vào ngày (27/07/2018) ]
Nghiên Cứu Khoa Học
Nghiên Cứu Khoa Học

Mục tiêu của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện. Phương pháp thực hiện đề tài là định tính để xác định mô hình và định lượng để đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của bệnh viện.


PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CN. Nguyễn Thị Ngọc Nga, CN Nguyễn Quỳnh Như

CN Nguyễn Văn Khuôn, CN Phạm Thị Ngọc Huyền

 

TÓM TẮT

Mục tiêu của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện. Phương pháp thực hiện đề tài là định tính để xác định mô hình và định lượng để đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của bệnh viện.

Từ nền tảng những cơ sở lý thuyết nghiên cứu về chất lượng dịch vụ hiện tại, đề tài đã xây dựng được mô hình gồm 06 nhân tố, với 21 biến quan sát (trong đó có: 05 nhân tố độc lập và 01 nhân tố phụ thuộc) với cỡ mẫu là 533 mẫu.

Vận dụng mô hình phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM), sau khi sử dụng phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha và phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), kết quả cho thấy mô hình ban đầu phù hợp và được giữ lại với 05 yếu tố đo lường tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, từ sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của bệnh viện dẫn đến đánh giá tốt về bệnh viện tiếp tục sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để khẳng định một lần nữa độ tin cậy của phân tích nhân tố khám phá (EFA), sau đó áp dụng phương pháp phân tích Cấu trúc tuyến tính (SEM), trong phương pháp này sử dụng phần mềm Amos để xác định, đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng và chiều ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng dịch vụ của bệnh viện.

 

ABSTRACT

The objective of the project, this is to analyze the factors that affect the quality of hospital services, thereby introducing management implications to increase quality of hospital services. The methods of performance of the subject matter are qualitative to determine the model and quantitative to assess the extent to which factors affecting the quality of hospital services.

From the basis of theoretical studies on the quality of current hospital services, the topic has built up a model of 06 factors, with 21 variables of observation (in which: 05 independent factors, 01 dependent factors), with the sample size 533 samples.

Applying Structural Equation Modeling, after using Cronbach's Alpha and the Exploratory Factor Analysis (EFA), the results showed that the original model was consistent and retained with 05 factors, to measure the impact on patient satisfaction. This satisfaction leads to good evaluation about the quality of hospital services, then continues to use Confirmatory Factor Analysis (CFA) to confirm again the reliability of the Exploratory Factor Analysis (EFA), then apply Structural Equation Modeling (SEM) and using Amos software to evaluate the impact and dimension of influence of factors on the quality of hospital services.
P.CTXH Theo P.KHTH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần