ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017 QUẢN LÍ SỬ DỤNG HOÁ CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ TẠI KHOA XÉT NGHIỆM – DI TRUYỀN HỌC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BẰNG ỨNG DỤNG MICROSOFT ACCESS
[ Cập nhật vào ngày (27/07/2018) ]
Nghiên Cứu Khoa Học
Nghiên Cứu Khoa Học

Mở đầu và đặt vấn đề: Từ tháng 9 năm 2014 cho đến hiện nay, tại khoa Xét nghiệm Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, việc quản lý chi tiết hóa chất, vật tư y tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn: chưa quản lý được sử dụng chi tiết hóa chất, vật tư cho từng kỹ thuật xét nghiệm, chưa quản lý được số lượng hóa chất, vật tư y tế sử dụng hằng ngày trên phần mềm, phải làm báo bằng excel và tốn rất nhiều thời gian.


SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

QUẢN LÍ SỬ DỤNG HOÁ CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ TẠI KHOA XÉT NGHIỆM –

DI TRUYỀN HỌC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BẰNG ỨNG DỤNG MICROSOFT ACCESS

LÂM HOÀNG DUY

TÓM TẮT

Mở đầu và đặt vấn đề: Từ tháng 9 năm 2014 cho đến hiện nay, tại khoa Xét nghiệm Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, việc quản lý chi tiết hóa chất, vật tư y tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn: chưa quản lý được sử dụng chi tiết hóa chất, vật tư cho từng kỹ thuật xét nghiệm, chưa quản lý được số lượng hóa chất, vật tư y tế sử dụng hằng ngày trên phần mềm, phải làm báo bằng excel và tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy chúng tôi đề xuất sáng kiến cải tiến về quản lí sử dụng hóa chất, vật tư y tế tại khoa Xét nghiệm – Di truyền học Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ bằng việc sử dụng ứng dụng Microsoft Access với mục tiêu kiểm soát được số lượng và giá trị Hóa chất vật tư y tế đã sử dụng theo từng kỹ thuật cận lâm sàng, cảnh báo hạn dùng, hạn chế thất thoát, kiểm soát được hao hụt trong công việc.

Nội dung của sáng kiến: Xây dựng phần mềm quản lý hóa chất, vật tư y tế bằng ứng dụng Microsoft Access, sau đó áp dụng vào công tác quản lý tại khoa Xét nghiệm – Di truyền học, cụ thể công việc:

1. Cập nhật kết quả thầu hóa chất vật tư y tế vào ứng dựng Microsoft Access: Chuẩn hóa tập tin Excel trúng thầu, font Times New Roman gồm các thông tin: Tên hàng hóa, tên hoạt chất, đơn vị tính, nồng độ/hàm lượng, số lượng, đơn giá, mã số trúng thầu…

2. Xây dựng chi tiết số lượng Hóa chất, vật tư y tế sử dụng cho từng loại Cận lâm sàng

3. Nhập số lượt thông tin về Cận lâm sàng đã chỉ định hằng ngày

4. Nhập số lượng hóa chất, vật tư y tế khoa Xét nghiệm – Di truyền học đã lãnh từ kho Dược, số lượng đã sử dụng hằng ngày và số lượng tồn kho thực tế kiểm kê vào cuối tháng

5. Xem báo cáo: Báo cáo sử dụng Hóa chất, vật tư y tế theo lượt Cận lâm sàng theo ngày, hằng tháng và tích lũy nhiều tháng, cả năm; Báo cáo kết quả so sánh giá trị Hóa chất, vật tư y tế sử dụng theo lượt Cận lâm sàng và giá trị hóa chất, vật tư y tế theo báo cáo nhập xuất tồn hằng tháng.

Kết quả và bàn luận: Thực tế rút ngắn thời gian làm báo cáo hằng tháng từ 5 giờ xuống còn 0.5 giờ vào ngày cuối mỗi tháng. Các thông tin, báo cáo sử dụng, nhập xuất tồn Hóa chất, vật tư y tế tại khoa Xét nghiệm – Di truyền học được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Bằng phần mềm Microsoft Access, Khoa Xét nghiệm – Di truyền học kiểm soát được 5 vấn đề mà ứng dụng Microsoft Excel chưa làm được:

1. Kiểm soát số lượng hóa chất, vật tư y tế sử dụng/ từng chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng

2. Báo cáo tháng, quí, năm, theo giai đoạn thời gian

3. Cảnh báo hạn sử dụng của Hóa chất, vật tư y tế

4. So sánh báo cáo sử dụng Hóa chất, vật tư trong tháng với số lượng Hóa chất vật tư sử dụng tính toán từ tổng lượt cận lâm sàng đã chỉ định

5. Kiểm soát hao hụt, Hóa chất vật tư sử dụng trong chạy mẫu xét nghiệm, nội kiểm, ngoại kiểm.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển phần mềm, áp dụng trong công tác quản lý hóa chất, vật tư y tế tại các khoa cận lâm sàng khác trong bệnh viện.

Kết luận: Microsoft Access là công cụ, phần mềm quản lý có nhiều ưu điểm so với bảng tính Excel, giúp cho Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần thơ quản lý chặt chẽ Hóa chất vật tư y tế tại khoa Xét nghiệm – Di truyền học: kiểm soát số lượng và giá trị hóa chất vật tư y tế đã sử dụng cho mỗi lượt cận lâm sàng chỉ định, cảnh báo hạn sử dụng, báo cáo hao hụt, báo cáo đầy đủ, nhanh chóng và chính xác theo tiến độ, hằng tháng, quí, năm. Thực tế phần mềm đáp ứng được nhu cầu công việc và hỗ trợ việc quản lý hóa chất, vật tư y tế tại khoa Xét nghiệm.

ABSTRACT

INNOVATIONS IMPROVEMENT: STUDY OF SCIENCE BASIS LEVEL IN YEAR 2017 MANAGEMENT OF USED CHEMICALS AND MEDICAL MATERIALS IN LABORATORY – GENETICS DEPARTMENT CAN THO GYNECOLOGY OSTETRIC HOSPITAL BY USING THE APPLICATION OF MICROSOFT ACCESS

Background: From Sept. 2014 to now, in laboratory – genetics Department of Can Tho gynecology ostetric hospital, detailed management of chemicals and medical supplies is still difficult, unmanaged used in detail chemicals, supplies for each test technique, can not manage the amount of chemicals and medical supplies used daily on the software, to do excel newspapers and spend a lot of time. Therefore, we propose an innovative initiative on the management of the use of chemicals and medical supplies in laboratory – genetics Department of Can Tho gynecology ostetric hospital by using the Microsoft Access application for control purposes. The amount and value of medical materials used in each subclinical technique, warnings, limit loss, control loss in work.

Contents: Developing software for managing chemicals and medical supplies using Microsoft Access, then applying them to management in laboratory – genetics Department, specifically:

1. Update the results of chemical material procurement into Microsoft Access: Standardization of winning Excel file, Times New Roman font includes information: Name of goods, name of active ingredient, unit of calculation, concentration quantity, quantity, unit price, winning number.

2. Detailing the quantity of chemicals and medical supplies used for each type of clinical disease

3. Enter the number of daily referral information

4. Enter the quantity of chemicals and medical materials of in laboratory – genetics Department received from the store of pharmacy Deparment, the amount used daily and the amount of inventory in stock inventory at the end of the month

5. See reports: The report on the use of daily-life, monthly and multi-month cumulative chemicals and medical supplies in the whole year; Report on the results of comparison of the value of chemicals and medical supplies used in the clinical and medical and medical values according to the monthly import report.

Results and discussion: Actual shortening of monthly reporting time from 5 hours to 0.5 hours on the last day of each month. Information, reports on the use, import and export of chemicals and medical materials in laboratory – genetics Department is done quickly and accurately. By using Microsoft Access, laboratory – genetics Department controls five issues that Microsoft Excel does not:

1. Controlling the quantity of chemicals and medical supplies used / indicated for laboratory testing

2. Monthly, quarterly and annual reports, periodically

3. Term warning of use of chemicals, medical supplies

4. Comparison of reports on the use of chemicals and materials in the month with the quantity of chemicals used for calculating from the total number of assigned sub-clinical grades

5. Loss control, chemical materials used in test run, internal inspection, external inspection

Based on that, the team will continue to develop software, applied in the management of chemicals and medical supplies at other Departments in the hospital

Conclusion: Microsoft Access is a tool, management software has many advantages compared to Excel spreadsheet, to help Can Tho gynecology ostetric hospital to manage closely Medical chemicals in laboratory – genetics Department: control of the number and the value of chemicals used for each parcel of medical appointments, warnings for use, loss report, full report, quick and accurate according to schedule, monthly, quarterly, year. Actual software meets the needs of work and supports the management of chemicals, medical supplies at the test.
P.CTXH Theo P.KHTH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần