Rút số đăng ký

Thu hồi 13 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành theo đề nghị của cơ sở đăng ký...

Quyết định số 393/QĐ-QLD ngày 21/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được...

Quyết định số 41/QĐ-QLD ngày 16/01/2018 về việc Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng...

Công văn số 7834/QLD-CL ngày 06/6/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng...

Công bố đợt 20 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 3938/QLD-CL ngày 29/3/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng(Đợt...

Công văn số 677/SYT-NVD ngày 24 tháng 03 năm 2016

Công văn số 839/SYT-NVD ngày 07 tháng 04 năm 2016

Công văn số 2038/QĐ-QLD ngày 25 tháng 07 năm 2016
tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần